Planer om nedbygging av nær 4000 kvadratkilometer natur

NTB
NTB


Det er planlagt nedbygging av enorme naturområder, svært mye av det til etablering av nye hyttefelt. Nå varsler regjeringen at hytter til bli nedprioritert til fordel for kraftutbygging. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Av NTB | 06.05.2024 10:14:59

Natur og miljø: – Tallenes tale er tydelig. Det er planlagt for mye utbygging på naturareal i Norge i årene som kommer, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

– Utbygging er den viktigste årsaken til tap av natur, og hytter er den typen utbygging det er satt av mest areal til. Som samfunn skal vi ikke la bit-for-bit-nedbyggingen fortsette, sier han.

Det er Miljødirektoratet som har bedt Norkart beregne hvor store arealer som er planlagt utbygd etter andre lovverk enn plan- og bygningsloven. Sammenstillingen skal supplere oversikten til Norsk institutt for naturforskning (Nina) i fjor høst over planlagte, men ikke utbygde arealer.

– Vi bygger ut stort sett overalt i landet vårt, og få områder er uberørt av utbyggingsplaner, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

* Kommunene har satt av 2166 kvadratkilometer for utbygging til bolig, fritidsbolig og næring.

* «Andre formål» er tilgodesett med rundt 1000 kvadratkilometer i de kommunale arealplanene. Anslaget omfatter blant annet veier og andre samferdselstiltak.

* Det er planlagt, meldt eller omsøkt utbygging til energiformål av omtrent 750 kvadratkilometer.

* Det er anslått utbygging av omtrent 230 kilometer skogsbilvei i år. Det tilsvarer 2,65 kvadratkilometer.

For energitiltak er rundt 95 prosent av de planlagte utbyggingsområdene naturområder i dag. Tilsvarende tall for kommunale planer er i underkant av 90 prosent. Det er planlagt mer nedbygging av natur til fritidsboliger enn til utbygging og distribusjon av kraft.

– Det er ikke gitt at alle planer gjennomføres eller at alle søknader blir innvilget. Nye planer og søknader vil også komme til. For eksempel er det forventet flere planlagte sol- og vindkraftverk framover, men vi ser også at flere kommuner vil revurdere vedtatte utbyggingsplaner, poengterer Hambro.

– Hytter utgjør i disse tallene rundt én firedel av den planlagte nedbyggingen av natur i Norge. Det sier seg selv at en slik utbygging vil ha store miljøkonsekvenser. I tillegg går det mye areal til næringsbygg og veier. Innenfor disse tallene er det mye nedbygging som kan droppes eller flyttes for å spare naturen og gjøre plass til utbygging av mer fornybar energi, sier Eriksen.

Planlagt utbygd areal for bolig, fritidsbolig og næring utgjør et areal på størrelse med Vestfold fylke, ifølge Nina. Av dette er det hytter som står for det største planlagte utbyggingsarealet samlet sett. Mer enn dobbelt så mye areal er satt av til utbygging av fritidsboliger som til boliger.

– Det er viktig å være klar over at dette er et øyeblikksbilde, understreker Hambro.

Statsråden varsler nå at kraftutbygging vil bli prioritert framfor hyttebygging. Norge må prioritere areal til det som er viktigst for samfunnet, mener Eriksen. Vi kommer til å trenge arealer til ny fornybar kraft for å redusere klimagassutslippene og omstille økonomien vår, poengterer han.

(©NTB)